1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทสาธารณรัฐ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย และเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายเล มิญ ฮวาน (H.E. Mr. Le Minh Hoan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง ประเทศไทยและเวียดนาม

ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 112 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Related
แชท
Skip to content