1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ให้การต้อนรับอัคราชฑูตผู้อำนวยการใหญ่ National Cen…

ให้การต้อนรับอัคราชฑูตผู้อำนวยการใหญ่ National Center for Vegetation Cover and Combatting Desertification (NCVC) และคณะฯ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้การต้อนรับอัคราชฑูต Dr. Khaled Al-Alabdulkader ผู้อำนวยการใหญ่ National Center for Vegetation Cover and Combatting Desertification (NCVC) และคณะฯ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าหารือร่วมด้วย สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย การพบปะครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งออกต้นไม้และบริการด้านการปลูกต้นไม้ของไทยไปยังซาอุดิอาระเบีย เนื่องจาก NCVC เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ Saudi Green Initiative และ Middle-East Green Initiative

Related
แชท
Skip to content