1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้ง…

การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านพืชสวน พืชไร่ และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด้านเข้าร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ พันธุ์แนะนำ พันธุ์รับรอง ตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีพันธุ์เห็ดเสนอเข้าพิจารณา จำนวน 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดถั่วฝรั่ง และเห็ดภูฏานลูกผสม ก่อนเสนอคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชรับรองตามขั้นตอนกรมฯ ก่อนนำไปพันธุ์พืชไปขยายผลต่อยอดและใช้ประโยชน์สู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้

Related
แชท
Skip to content