1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. ร้อยเอก ธรรมนัส ชูแผนพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งเส้น เ…

ร้อยเอก ธรรมนัส ชูแผนพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งเส้น เพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำด้านการเกษตร ตลอดจนช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ และในโอกาสนี้นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางสาวประนอม ใจอ้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณฝายแม่สา (ลำน้ำแม่สา) โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำหนองน้ำเชียว คลองแม่ข่า และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองแม่ข่าน้อย จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งเส้น เพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำด้านการเกษตร ตลอดจนช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้วางแผนในเรื่องการเปิดปิดประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่า และมีแผนในการทำประตูระบายน้ำก่อนปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อกักเก็บน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมชลประทานจะทำงานร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ ในการขุดลอกคูคลอกและผักตบชวา เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและบำบัดน้ำเสีย คืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

Related
แชท
Skip to content