1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมแล…

การประชุมข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารงานวิจัยและงบประมาณงานวิจัยตามระบบวิจัยและกลไก

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมาย ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ร่วมกับ ดร.ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช, ดร.ศุภกาญจน์ ล้วนมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย, นางเพลิน สิริวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการกองคลัง, น.ส.วิยวรรณ บุญทัน ผู้อำนวยการกลุ่มระบบวิจัย, นางให้พร กิตติกูล ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และน.ส.นงลักษณ์ ขันตี ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารงานวิจัยและงบประมาณงานวิจัยตามระบบวิจัยและกลไก การขับเคลื่อนผลงานวิจัยของกรมฯ ตลอดเส้นทางผลกระทบ ในฐานะหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ได้รับงบประมาณการวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการให้สัมภาษณ์ เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานวิจัยภาครัฐ” (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานวิจัยภาครัฐ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Related
Skip to content