การศึกษาสถานภาพแบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv tomato สาเหตุโรค Bacterial speck ในประเทศไทย

Skip to content