เทคโนโลยีการผลิตพืชผักในอาคารโดยใช้แสงเทียมและระบบควบคุมการจ่ายสารละลายปุ๋ยอัตโนมัติ

Skip to content