1. Home
  2. »
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
  4. »
  5. ขายทอดตลาดไม้ยางพารา

ขายทอดตลาดไม้ยางพารา

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดไม้ยางพารา จำนวน ๔ แปลง รวมพื้นที่ ๑๐๒.๐๙ ไร่ โดยกำหนดราคาประมูลเริ่มต้น จำนวน ๔,๐๓๙,๔๘๔ บาท (สี่ล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด >>>>> เอกสารขายทอดตลาดไม้ยางพารา จำนวน ๔ แปลง

Related
Skip to content