1. Home
  2. »
  3. ข่าวประกาศ
  4. »
  5. ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ…

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ และวัสดุที่เหลือจากการซ่อมเปลี่ยน จำนวน 10 รายการ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโทโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content