1. Home
  2. »
  3. ข่าวประกาศ
  4. »
  5. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Coopera…

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอมเริกา พ.ศ. 2567

Related
Skip to content