1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กรม…

ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการขับเคลื่อนผลงานวิจัยในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content