1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เทค…

ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและชีวภัณฑ์ Bs20 W16 จังหวัดพัทลุง

ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง เทคโนโลยีไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและชีวภัณฑ์ Bs20 W16 จังหวัดพัทลุง

Related
Skip to content