1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรีย…

ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตอนที่ 3 ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Related
Skip to content