1. Home
  2. »
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
  4. »
  5. ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ…

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักงานคุ้มครองพันธุืพืช อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยปฎิบัติตามแผนการดำเนินงานที่กรมวิชาการเกษตรเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

*************

Nomination-of-Plant-Protection-Committee

Related
Skip to content