1. Home
  2. »
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
  4. »
  5. ประชาสัมพันธ์ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา แล…

ประชาสัมพันธ์ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ขอขยายและเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

*********

 

PR

 

Related
แชท
Skip to content