1. Home
  2. »
  3. ข่าวพระราชกรณียกิจ
  4. »
  5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ในการนี้ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 พร้อมด้วยนายชวิศร์ สวัสดิสาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช และคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่อง การรับรอง GAP พืชในโครงการทหารพันธุ์ดี เริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2565 กรมวิชาการเกษตร นำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 เริ่มเข้าดำเนินการ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9001-2564 ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ซึ่งมีข้อกำหนด 8 ข้อ ได้แก่ น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้าย และการเก็บรักษา บุคลากร และเอกสารบันทึกข้อมูลและการตามสอบ แก่โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ปัจจุบันผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 22 ชนิดพืช (ไม้ผล 1 ชนิด ได้แก่กล้วย และพืชผัก 21 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวม่วงสิรินธร ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ ถั่วพู ตะไคร้ มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา คะน้า กวางตุ้ง ฟักทอง แตงกวา ฟักแฟง บวบงู บวบเหลี่ยม พริกแดง พริกขี้หนู กะเพรา โหระพา กระเจี๊ยบเขียว และผักเชียงดาว) ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถทวนสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคก็ปลอดภัย และไม่ทำลายระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และอากาศ โดยผลผลิตจะส่งโรงครัวกำลังพลของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร แจกจ่ายประชาชนผ่านโครงการต่างๆ รวมทั้งเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผัก รวบรวมที่อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคใต้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Related
แชท
Skip to content