1. Home
  2. »
  3. ข่าวพระราชกรณียกิจ
  4. »
  5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง การใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ได้เข้าร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยการให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตผักตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย“ หลักสูตร ”ศัตรูพืชผักและการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี“ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตชีวภัณฑ์แบบพร้อมใช้ เช่น การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย การผลิตเชื้อราเมตาไรเซียม การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และการผลิตเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี พร้อมทั้ง สนับสนุนชีวภัณฑ์แบบพร้อมใช้และปุ๋ยชีวภาพของกรมวิชาการเกษตร อาทิ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี เชื้อราเมตาไรเซียม ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยแบบพร้อมใช้ เชื้อแบคทีเรียบีที เชื้อแบคทีเรีย BS DOA-24 และ ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-วัน ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจศัตรูพืชและให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดในช่วงที่มีการเพาะปลูก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้ดำเนินการด้านการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งในปัจจุบันได้ผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 19 ชนิด แบ่งเป็น ในปี 2566 ได้รับการรับรอง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ บวบงู ผักกาดหอม ผักบุ้งจีน และแครอท และในปี 2567 ได้รับการรับรอง จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 มะเขือเทศจักรพันธ์ 2 มะนาวแป้นพิจิตร มะเขือยาว ถั่วพู กะเพราแดง กระเจี๊ยบเขียว ชะอม หน่อไม้ฝรั่ง ผักเชียงดา ตำลึง ฟักทอง พริก และโหระพา

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุนทรธรรมธาดา เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตผักปลอดภัยและสามารถวางจำหน่ายได้ในอนาคต

โอกาสเดียวกันนี้ นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นายประภาส ทรงหงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

Related
แชท
Skip to content