1. Home
  2. »
  3. ข่าวพระราชกรณียกิจ
  4. »
  5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง ผลการดำเนินงานขยายผลเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2538 จนถึงปัจจุบัน

กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ได้เข้าร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยดำเนินการ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตพืช ผลการดำเนินงานฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และพืชหลังนา เฉลี่ยปีละ 50 ราย รวม 1,350 ราย

2. กิจกรรมแปลงสาธิตการผลิตพืช ดำเนินการภายในพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตร ในพื้นที่รวม 9 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างการผลิตพืชตามหลักวิชาการ โดยจัดทำแปลงสาธิตการผลิตไม้ผล (ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ) พืชไร่ (มันสำปะหลัง อ้อย) พืชหลังนา (ข้าวโพด ถั่วลิสง) และพืชพื้นเมือง (หวาย) และกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ เฉลี่ยปีละ 15 ไร่

3. กิจกรรมแปลงต้นแบบ/ ขยายผลในไร่เกษตรกร การผลิตพืชไร่ พืชหลังนา และยางพารา โดยสนับสนุนพืช ได้แก่ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ระยอง 72 ท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 และปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ติดตาม ให้คำแนะนำการปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยตามหลักวิชาการ ติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษา การบริหารจัดการ และการวางแผนการผลิตพืช รวม 710 แปลง จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ ตั้งแต่การเลือกพันธุ์พืชที่ดี มีวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ก่อให้เกิดการสร้าง พัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความยั่งยืน จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข็มแข็ง ลดการบุกรุกทำลายป่า แผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกไม้ผลมากขึ้นจึงจะจัดทำแปลงขยายผลการผลิตไม้ผลในแปลง เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำแนะนำในการปลูก การใช้ปุ๋ย กาตัดแต่งกิ่ง การผลิตพืชตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยนางสาวปวีณา เชยชุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร และนายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้นายประภาส ทรงหงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

Related
Skip to content