1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิต…

พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ ในโครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์เพื่อสร้างมูลค่า แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างมูลค่า

เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ ในโครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์เพื่อสร้างมูลค่า แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างมูลค่า ณ อาคารห้องเย็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามหวานบ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตั้งจุดบริการการตรวจคุณภาพดิน ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศวพ.เพชรบูรณ์ และกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยมี นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

การจัดงานในครั้งนี้มีการเสวนาจำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “มะขามหวานเพชรบูรณ์สู่ตลาดโลก” และ เรื่อง “การผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ดร.สมคิด ดำน้อย ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล นางสาวจิตอาภา จิจุบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนือตอนล่าง) และ นางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร ผอ.แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างมูลค่า เข้าร่วมรับฟัง เพื่อหาโจทย์วิจัยมะขามหวานในพื้นที่ในการพัฒนางานวิจัยมะขามหวานของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

Related
แชท
Skip to content