1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ในประเด็นความต้อ…

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ในประเด็นความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับการสนับสนุนการกระบวนการทำงานของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมาย ดร.ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช ร่วมกับ ดร.ศุภกาญจน์ ล้วนมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย, นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ คณะเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร (กลุ่มระบบวิจัย กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ และกลุ่มเงินนอกงบประมาณ กองคลัง) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการประชุมเพื่อให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ในประเด็นความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับการสนับสนุนการกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา (Room of improvement) และก้าวข้ามความท้าทาย (Challenge) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเทศอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน (site visit) ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content