1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. หารือเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของส…

หารือเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของสำนักเลขาธิการเครือข่ายอาเซียน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร. พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้อนุญาตให้ นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute – MI) พร้อมด้วย นางพจมาน วงษ์สง่า ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของสำนักเลขาธิการเครือข่ายอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Climate Resilience Network: ASEAN-CRN) และการเตรียมการของ MI เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการชั่วคราวของ ASEAN-CRN (Interim Secretariat) ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ และกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร เข้าร่วมการหารือ

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content