1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด…

พิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย และเป็นการรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content