1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คร…

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567

ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#51 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content