1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Alliance Bioversity Inte…

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Alliance Bioversity International and CIAT

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Alliance Bioversity International and CIAT ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างข้อตกลงการเป็นประเทศเจ้าภาพระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ CIAT (draft Host Country Agreement between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand – Department of Agriculture and CIAT) ในการจัดตั้งสำนักงาน CIAT ประจำภูมิภาค ในประเทศไทย และความสนใจในการจัดตั้ง Regional Climate Security Hub ของ CGIAR ณ กรุงเทพฯ รวมทัั้งการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ CIAT โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชสวน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร สำนักนิติการ และกองแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการหารือ

Related
แชท
Skip to content