1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 เมนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ซึ่งมีนายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ประธานคณะทํางานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย /คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ตามที่ ตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 247/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานเฉพาะกิจ ด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่ง ณ. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

Related
แชท
Skip to content