1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการวิจัยพืชป…

กรมวิชาการเกษตร ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการวิจัยพืชปรับแต่งจีโนม (Gene Editing : GEd) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชปรับแต่งจีโนม ที่ได้จากการพัฒนาภายในประเทศ และการนำเข้า

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการวิจัยพืชปรับแต่งจีโนม (Gene Editing :  GEd) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร  ร่วมกับระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ

ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า และการขับเคลื่อนเทคโนโลยีพืชปรับแต่งจีโนม การคุ้มครองพันธุ์พืชจากการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) และร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากพืชปรับแต่งจีโนม ที่ได้จากการพัฒนาภายในประเทศ และการนำเข้า รวมทั้งการวิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี GEd ในประเทศ

ในโอกาสนี้ได้เชิญหน่วยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมด้วย อาทิเช่น นายวิชา ธิติประเสริฐ และ นายนิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร  นายศุกระกาญจน์ ศรีบุญ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด นายสาธิน คุณะวเสน กรรมการบริหาร บริษัทซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวบุญญานาถ นาถวงษ์ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย มาปรับปรุงร่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากพืชปรับแต่งจีโนม ที่ได้จากการพัฒนาภายในประเทศและการนำเข้า ที่ไม่เป็นอุปสรรค มีความรวดเร็ว และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาในประเทศ

Related
แชท
Skip to content