1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมหารือความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาการตรว…

การประชุมหารือความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP Monkey Free Plus ของไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร สุภโตษะ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน คุณภาพสินค้าเกษตร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เพื่อต้อนรับคุณโซฟี เดอ แซลลิส จาก British Retail Consortium (BRC) และนายประคัลร์ กอดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP Monkey Free Plus ของไทย ซึ่งเป็นมาตรการตรวจรับรองสวนมะพร้าว ให้เข้าสู่ระบบผลิต GAP รวมทั้งเพื่อตรวจรับรองว่าแปลงปลูก ไม่ได้ใช้ลิงในการเก็บเกี่ยว ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้แทนจากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช สถาบันวิจัยพืชสวน กองแผนงานและวิชาการ และสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมหารือ

Related
แชท
Skip to content