1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมวิชาการมะพร้าวนานาชาติ (The International…

การประชุมวิชาการมะพร้าวนานาชาติ (The International Conference on Coconut : ICCO2024)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ปี 2567 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เป็นประธาน “การประชุมวิชาการมะพร้าวนานาชาติ (The International Conference on Coconut : ICCO2024)” ภายใต้งาน Horti Asia 2024 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย บริษัทเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น เอเชียและแปซิฟิค จำกัด และผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว โดยมีประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมจำนวน 120 คน

Related
แชท
Skip to content