1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมแม่ฮ่องสอนโมเดล ครั้งที่ 3/2567

การประชุมแม่ฮ่องสอนโมเดล ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมแม่ฮ่องสอนโมเดล ครั้งที่ 3/2567 ผ่านการประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting โดยมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจัดทำแม่ฮ่องสอนโมเดลดำเนินการได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

Related
แชท
Skip to content