1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. ร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ สปก. หมู่ 3 ต.เ…

ร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ สปก. หมู่ 3 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา​ คงนคร​ ผอ.สวพ.7​ พร้อมด้วยดร.สมคิด ดำน้อย ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก็าซเรือนกระจกภาคการเกษตร นางสาวตรียนัย ตุงคะเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ นางปริญดา หรูนหีม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี นางสาวอรวรรณ จิตต์ธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชภาคใต้ตอนบน นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวยตรัง ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ สปก. หมู่ 3 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ได้ให้นโยบายว่าหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลสำเร็จ​ ในงานนี้กรมวิชาการเกษตร​ ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านพันธ์ุปาล์มน้ำมัน​ เทคโนโลยีจัดการสวนปาล์มน้ำมัน​ การเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ การรับรองแหล่งผลิตพืช และมีการให้บริการ​ GAP เคลื่อนที่​ พร้อมส่งมอบใบรับรอง GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 5 ราย

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#51 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content