ตอนที่ 7 ออกอากาศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ปุ๋ยหมักเติมอากาศทดแทนปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา