1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการและกิจกรรม งานเฉล…

การประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบ แอปพลิเคชั่น Zoom

การประชุมครั้งเพื่อร่วมพิจารณารูปแบบและแนวทางในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชุมมีมติมอบหมายหน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1) กรมชลประทาน 2) กรมพัฒนาที่ดิน 3) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ
4) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นจิตอาสาในการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงาน

2. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกรมวิชาการเกษตร โดยแบ่งเป็นโครงการฯ 2 ระดับ ได้แก่ 1)โครงการระดับกระทรวงฯ ภายใต้กิจกรรม โครงการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2) โครงการระดับกรมฯ ดำเนินการ 4 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการจัดนิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีมติให้เพิ่มในการจัดนิทรรศการโครงการพิเศษดีเด่นที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 3 ย้อนหลัง 5 ปี ร่วมจัดนิทรรศการด้วย 2.โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ โดย ที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกๆหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตรสำรวจผู้มีความประสงค์ในการร่วมกิจกรรมนี้ และรวบรวมจำนวนผู้สนใจให้คณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมพิจารณาในการประชุมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรในวันที่ 24 พ.ค.2567

3. โครงการจัดทำหนังสือพฤกษาผกาเหลือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยที่ประชุมขอให้ผู้รับผิดชอบเสนอชื่อในการทำหนังสือดังกล่าวเพิ่มเติม 5 รายชื่อ เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมมีข้อสังเกตุในการทำหนังสือโดยขอให้ปรึกษาไปยังสำนักพระราชวังด้วย

4. โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ปลูกพืชพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมมีมติให้กปร. ทบทวนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ และพิจารณาเกี่ยวกับพันธุ์พืชที่นำไปปลูกในพื้นที่ โดยเน้นย้ำเรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในการนี้ ที่ประชุม ขอให้ กผง. ดูรายละเอียดในเรื่องงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว ด้วย

Related
แชท
Skip to content