1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้า…

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมฯ และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมฯ และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมดุลวัฒนธรรมองค์กร การทำงานของกรมวิชาการเกษตร BALANCE DOA TOGETTHER มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่แข็งแรง การสร้างทีมงาน กิจกรรมสัมพันธ์รักและสนุกกับการทำงาน รู้จักตั้งเป้าหมายในการทำงาน ใฝ่หาความรู้ รักตนเอง ครอบครัว รู้จักเก็บออม รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ให้รักและเทิดทูลพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งได้ให้แนวคิด 7 วิ พิชิตความสำเร็จให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 83 ราย ผ่านทางระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การพัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น ข้าราชการจะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือที่เพิ่งเข้ามารับราชการเป็นครั้งแรก จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการ ระบบภายในหน่วยงาน ตลอดจนความรู้พื้นฐานทั่วไปของการเป็นข้าราชการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ทำงานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายในการทำงาน มีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ พร้อมสร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้

Related
แชท
Skip to content