1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการไปแต…

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส กลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี และของด่านตรวจพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โดยมีนายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี และนายชัยศักดิ๋ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมด้วย

Related
แชท
Skip to content