1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิขาการเกษตร ผนึกกำลัง ผู้ว่าฯ ชุมพร ย้ำท…

อธิบดีกรมวิขาการเกษตร ผนึกกำลัง ผู้ว่าฯ ชุมพร ย้ำทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย รมว.เกษตร ติวเข้ม ผู้ประกอบการ ส่งออกทุเรียนคุณภาพภาคใต้ ต่อเนื่องภาคตะวันออก หากพบสวมสิทธิ GAP เพิกถอนใบ DOA ทันที

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย ในที่ประชุม Fruit Board ให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมสร้างการรับรู้ การจัดระเบียบคุมเข้มมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ภาตใต้ ฤดูกาลผลิตปี 2567 ซึ่งกรมวิชาการเกษตร และจังหวัดชุมพรได้จัดประชุม แนวทางการปฎิบัติการส่งออกทุเรียนภาคใต้ ฤดูกาลผลิต ปี 2567 โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมร่วม แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการส่งออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ และการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รับดูแลเกษตรกรสวนทุเรียน มีการตรวจก่อนตัด (ตรวจ% น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน) โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการตรวจ อบรมวิธีการตรวจ และบูรณาการเจ้าหน้าปฏิบัติงานจากกรมประมงและกรมปศุสัตว์ ลงตรวจพื้นที่รายแปลง กรมวิชาการเกษตร ดูแลโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ทุเรียนที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนต้องได้รับการรับรอง GAP โรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับรอง GMP มีเกณฑ์การจัดประเภทโรงคัดบรรจุ เป็นสีเขียว เหลือง แดง ย้ำเตือนข้อกำหนดตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช พ.ศ. 2555 และ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช รวมถึง ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน โรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563 หากฝ่าฝืนกรมวิชาการเกษตร ที่ทำงานบูรณาการร่วมกับ ทีมพญานาคราช หน่วยงานความมั่นคง จะดำเนินการพักใช้ ยกเลิก เพิกถอนใบ GAP ใบ DOA ตามระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด ผลผลิตทุเรียนต้องเป็นไปตาม มกษ 3-2556 มีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ได้มีการกำชับให้นายตรวจพืช ตรวจสอบคุณภาพทุเรียนตามพิธีสารการส่งออกทุเรียนไทยไปจีน ไม่ให้มีศัตรูพืชกักกัน เช่น เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ติดไปกับทุเรียนส่งออกอย่างเด็ดขาด โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้ตรวจก่อนปิดตู้ทุกครั้ง

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร ยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีน ดังนี้ ปรับเปลี่ยนการยื่นคำขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate: PC) ตามแบบ พ.ก.7 ต่อด่านตรวจพืช – จากเดิมที่ระบบ e-Phyto จะตัดยอดปริมาณผลผลิตไร่/ตู้ในขั้นตอนที่ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนกด “บันทึกคำขอ พ.ก.7” เปลี่ยนใหม่เป็นตัดยอดปริมาณผลผลิตไร่/ตู้ในขั้นตอน “ยื่นคำขอ พ.ก.7” เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ส่งออกหรือตัวแทนยื่นคำขอ พ.ก.7 ทิ้งค้างไว้ในระบบ e-Phyto คราวละมากๆ เพื่อกันสิทธิ์ใช้ GAP ล่วงหน้าสำหรับตนเองแต่ยังไม่ได้ส่งออกจริง โดยระบบจะยกเลิกคำขอ พ.ก.7 ที่มีการยื่นทิ้งไว้และไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 5 วัน  ลดขั้นตอนการรับคำขอ พ.ก.7 – จากเดิมที่ ด่านตรวจพืชจะต้องโทรศัพท์ไปยังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดในเครือข่าย เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบว่า ใบรับรอง GAP ที่ผู้ส่งออกหรือตัวแทนนำมายื่นในระบบ e-Phyto เป็นของเกษตรกรดังกล่าวจริงหรือไม่ เปลี่ยนใหม่เป็น ยกเลิกขั้นตอนการโทรศัพท์ตรวจสอบดังกล่าว โดยด่านตรวจพืชจะตรวจสอบเพียงสถานภาพการขึ้นทะเบียนกับ GACC ของจีน และตัดยอดปริมาณผลผลิตไร่/ตู้เท่านั้น ส่วนการตรวจสอบว่าเป็นทุเรียนจากเกษตรกรที่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่จะอยู่ในขั้นตอนการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งในทุเรียนแทน เพิ่มความรวดเร็ว – โดย การตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้ง (ตรวจเปอร์เซ็นต์แป้ง) ของ สวพ.7 และ การตรวจสอบศัตรูพืชและการปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีน (ตรวจปิดตู้) ของด่านตรวจพืช สคว. จากเดิมที่ต้องด่านตรวจพืชต้องรับคำขอ พ.ก. 7 สำเร็จก่อน จึงจะมีการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้ง ตามมาด้วยการตรวจปิดตู้ได้ เปลี่ยนใหม่เป็น  ดำเนินการคู่ขนานได้ โดย สวพ.7 สามารถออกตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งได้เลยโดยไม่ต้องรอคำขอ พ.ก.7 ยื่นสำเร็จก่อน โดยจะต้องระบุ  เบอร์ตู้ น้ำหนักและจำนวนกล่อง ด่านตรวจพืชที่ออกใบ PC  เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ส่งออก เพื่อเชื่อมโยงในขั้นตอนการตรวจปิดตู้ของด่านตรวจพืช ประสานฉับไว – โดยจะติดตามสถานการณ์การนำเข้าที่ด่านนำเข้าของจีนผ่านทูตเกษตรกว่างโจวอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์การหมุนเวียนตู้สินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบและปรับแผนการส่งออกให้สอดคล้องสถานการณ์

นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่รับผิดชอบโดย สวพ. 7 และพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่รับผิดชอบโดย สวพ.8  มีการให้บริการ  “GAP Mobile เคลื่อนที่” และบริการ Clinic เกษตรเคลื่อนที่ ในการขึ้นทะเบียนสวน GAP ให้กับเกษตรกรเป็นระยะ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการผลิตทุเรียนคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP  ไม่ตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ รวมทั้งความสำคัญของการใช้ใบรับรอง GAP เพื่อจำหน่ายผลผลิต ทวนสอบย้อนกลับแหล่งผลิตได้ โดยให้ สวพ 7 และ สวพ 8 เน้นคุณภาพทุเรียนส่งออก โดยเฉพาะทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องได้คุณภาพสำหรับการส่งออก ปลอดภัยจากหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า กรมวิชาการเกษตรเตรียมความพร้อมรับมือการส่งออกทุเรียน ปี 2567 โดยมีแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบคุณภาพ รับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขการส่งออกตามพิธีสาร ไทย-จีน  และจะมีการนำร่องใช้ application ตรวจสอบปริมาณผลผลิตทุเรียนจากแปลง GAP ของเกษตรกร เชื่อมโยงกับระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-phyto ก่อนจะเปิดใช้เต็มระบบต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยตรวจสอบย้อนกลับป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรอง GAP ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะทำงานร่วมกับทีมพญานาคราช และหน่วยงานความมั่นคง อย่างใกล้ชิด ในการตรวจสอบ คุณภาพของทุเรียนไทย ให้มีความปลอดภัย คุณภาพสูง ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนส่งออกไปยังปลายทางประเทศจีน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ขอขอบคุณ ทีมพญานาคราช หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัด ที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

Related
แชท
Skip to content